1

Not known Factual Statements About โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

News Discuss 
ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ตัวหนึ่งอาจถูกแยกออกเป็น ประสิทธิภาพการสะท้อน, ประสิทธิภาพทางอุณหพลศาสตร์, ประสิทธิภาพในการแยกตัวขนส่งประจุและประสิทธิภาพในการนำกระแส ประสิทธิภาพโดยรวมเป็นผลผลิตของประสิทธิภาพแต่ละตัวเหล่านี้ จะเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี (เพราะนำไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้น สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 300W นอกจากมีบทบาทในการเป็นพลังงานทางเลือกแล้ว โซล่าเซล... https://werneri318gox7.theisblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story