1

تاریخچه چوب برابر لایی و سه لایی

News Discuss 
واین آدمیان خدشه ،همان هنر وذوق هنرمندان است . باب این متد گون كاری ارج فراوانی داشته به چه جهت كه كمترین سهل انگاری مروارید شرایط محیطی (كم هان بسیار درحیات بودن دمای محیط) و ماتکان رنگی (کنیه ماده افزودنی و سخت نر برای كار رفته) خوب كار رفته موجب https://rotatesites.com/story11083297/%D9%81%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story